Jak wygląda procedura rozpatrywania skarg i petycji?

Obecnie w każdym samorządzie działa komisja ds. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Jej działanie wynika bezpośrednio z przepisów, a dokładnie reguluje to Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.).

Jak wygląda procedura rozpatrywania skarg i petycji? Praktyczne aspekty działania jakie stosuje komisja ds.skarg

Zasady działania komisji określają też inne ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym. Co istotne, zasady i zakres działania określa ponadto status gminy, powiatu lub województwa.
Sama procedura rozpatrywania skarg odbywa się z udziałem co najmniej trzech radnych, a w praktyce każdy klub wyznacza jednego przedstawiciela do tego składu. Osoby te są odpowiedzialne za analizowanie i ocenianie skarg, wniosków i petycji. Komisja może ponadto włączać do protokołu skargi i wnioski składane przez Radę.
Z samą analizą skarg wiąże się ich wcześniejsza ocena, która odbywa się z udziałem przewodniczącego. To on jest odpowiedzialny za pierwszy kontakt ze skargą i przekazują ją następnie komisji. Ponadto przewodniczący powołuje też posiedzenie w terminie na ogół 7-dniowym od dnia wpłynięcia skargi.

W sytuacji kiedy Rada nie jest zasadna do tego by rozpatrzeć skargę dochodzi do przekazania jej innym, odpowiednim do tego organom. Informacja taka trafia wówczas do osoby, która złożyła tę skargę.

Inne kwestie związane z procedurą rozpatrzenia skargi

Jeśli sytuacja tego wymaga komisja może zgłosić konieczność zajęcia stanowiska przez np. burmistrza lub kierownika jednostki gminnej, co zależy w praktyce od specyfiki konkretnej skargi. Komisja może też skierować do tych organów wniosek o konieczność zebrania materiałów, informacji i wyjaśnień w sprawie której skargi lub petycje dotyczą. W praktyce możliwe jest również na wniosek ww. organów przeprowadzenie czynności sprawdzających.
Inną sytuacją, jaka może mieć miejsce w efekcie rozpatrywania skargi lub petycji jest zaproszenie przez przewodniczące samych autorów skargi.

Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje opinię w formie uchwały, która trafia następnie do przewodniczącego. Odbywa się to w sposób pozwalający zachować terminy rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Sam sposób prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrzenia skargi jest wyjaśniany autorowi przez przewodniczącego, a do zawiadomienia o tym dołączona jest też uchwała rady w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy szkoleniowej zapoznaj się z ofertą PCC Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *